OMG! My first page already! WOOO! Post: 23263-poltavschinu-v-dv-dav-pershiy-zastupnik-m-n-stra-u-spravah-veteran-v-ukra-ni.html