Телеканал УНТ
Українське Народне Телебачення
Головне в Україні

СЛОВНИК ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ: ПРОСТОЮ МОВОЮ ПРО СКЛАДНЕ!

СЛОВНИК ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ: ПРОСТОЮ МОВОЮ ПРО СКЛАДНЕ!
442021 ПЕРЕГЛЯДІВ
Простою мовою про складне 
Не дочитуєте текст, бо там занадто складні терміни?
Пояснюємо терміни, які Ви точно чули. Та не всі зʼясовують, що вони означають.
Розповідаємо 
Апостиль – це спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах, що надходять від держав-учасниць Конвенції. Він засвідчує справжність підпису особи під документом і автентичність відбитку печатки або штампа, якими скріплено відповідний документ.
Аліменти - це кошти для утримання, які закон зобов'язує платити одного з батьків неповнолітньої дитини. Їх можуть перераховувати в добровільному порядку, а можуть - за рішенням суду.
Алеаторні договори – це договори на ризик, тобто при укла­данні договору сторони не можуть чітко визначити межі вико­нання своїх обов´язків, а втрата чи збагачення однієї із сторін залежить від випадку.
Апатриди — особи без громадянства, тобто особи, що не мають громадянства будь-якої держави, їхнє правове становище визначається законодавством держави перебування і, за деякими винятками, прирівнюється до правового статусу власних громадян.
Анексія — це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави або нації в односторонньому порядку. За сучасним міжнародним правом анексія — один з видів агресії і спричиняє міжнародно-правову відповідальність.
Апеляція — оскарження ухвали, рішення, вироку або постанови нижчої інстанції перед вищою. Також у значенні звернення до кого-, чого-небудь за підтримкою, порадою.
Банкрутство або банкротство — процес, у якому особа чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам, таких як податки і заробітна плата працівникам організації-банкрута.
Бенефіціарій (лат. beneticiarius -благодійний. доброчинний) - особа. на користь якої укладається угода (т. з. угода на користь третьої особи) і яка не бере безпосередньої участі в її укладанні. Однак в угоді Б. вказується. Б. може бути як фізична, так і юридична особа.
Варант (англ. warrant - гарантія, посвідчення, повноваження, від старофранц. warrant - порука) - складська розписка, яка засвідчує прийняття майна на зерігання та приналежність його уповноваженій особі В. є товаророзпорядчим документом.
Вексель — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити визначену суму грошей власнику векселя після настання строку. Вексель виник у 12-13 ст. в Італії в результаті розвитку міжнародної торгівлі та банківництва. Прообразом векселя були ордери, позичкові листи, грошові розписки.
Верифікація — доказ того, що вірогідний факт або твердження є істинним.
Громадські формування - політичні партії, структурні утворення політичних партій, громадські об’єднання, місцеві осередки громадського об’єднання із статусом юридичної особи, професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки та їх об’єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх об’єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій;
Конвенція — різновид міжнародного договору. Конкретні ознаки, за якими той чи інший договір слід називати конвенцією, виділити важко. Швидше можна вести мову про традиції називати договори певного типу чи змісту конвенціями.
Конкубінат – це співжиття чоловіка та жінки без укладення шлюбу.
Контрагент — одна із сторін договору у цивільно-правових відносинах. У договорі кожному з зобов'язань сторін взаємно протистоїть право іншої сторони і навпаки. У цивільно-правових відносинах під контрагентом розуміється одна зі сторін договору.
Медіація — вид альтернативного врегулювання суперечок, метод вирішення суперечок із залученням посередника, який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх сторін.
Санація боржника — це система заходів щодо відновлення платоспроможності, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник його майна (орган, уповноважений управляти майном), інші особи з метою запобігання банкрутству.
Суперфіцій — право користування чужою земельною ділянкою для забудови, окремий вид прав на чужі речі
Фраудаторний договір – це правочин, який вчинений боржником на шкоду кредитору. Це стосується справ, коли боржник хоче вчинити правочин, спрямований на зменшення свого майна з метою приховування його від звернення стягнення кредиторів.

Редактор: unt@ukr.net

© 2010 Телеканал УНТ Українське Народне Телебачення

Мої відео